Şeriyye Sicilleri Arşivi

Şeriyye Sicilleri Arşivi

1.1. Arşivin Konumu ve Tarihçesi:

Ağa Kapısı’nın 1826 yılında Şeyhülislâmlara, 1836 yılında da Kazaskerlere, Nakîbü’l-eşrâf ve İstanbul Kadısı’na sabit bir mekân olarak tahsisinden önce ilmiye sınıfına mensup yüksek dereceli bürokratlar resmî faaliyetlerini kendi konaklarında sürdürmüşlerdir. Bu sebeple bunlara bağlı müesseselerin düzenli bir kurum arşivi oluşmamıştır. Ancak Osmanlı döneminde adı Sicillât-ı Şer’iyye Mahzeni olarak geçen ve 1310/1892 yılında II. Abdülhamit Han’ın emriyle yaptırılan bina sayesinde şer’iyye sicillerinin kadı konaklarında veya çeşitli cami depolarında yok olmaktan kurtarılıp buraya nakledilerek mahkeme sırasına göre koruma altına alınmasıyla Şer’iyye Sicilleri Arşivi teşekkül etmiştir.

Bunun yanı sıra XVI ile XX. yüzyıllar arasında Rumeli Kazaskerliği, Anadolu Kazaskerliği, Nakîbü’l-eşrâflık, İstanbul ve Bilâd-ı Selâse (Galata, Üsküdar, Eyüp) Kadılıkları, Bab-ı Meşîhat Meclisleri ve diğer ilmiye sınıfı mensuplarının faaliyetlerini belgeleyen arşiv malzemesi de Şeyhülislâmlık (Bâb-ı Meşihat) Arşivi ile Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde toplanmıştır.

O dönemdeki davaların Mahkeme-i Şer’iyye tarafından şer’î hükümlere yani dini esaslara göre bir sonuca bağlanmasının ardından alınan kararlar Şer’iyye Sicili Defterleri’ne yazılmış ve bunların muhafazasını da Şer’iyye Sicilleri Arşivi üstlenmiştir. Osmanlı Devleti’nde merkezî arşivlerin teşekkülü düşüncesinin ortaya çıkmasından yaklaşık yarım yüzyıl sonra tesis edilen bu arşiv, kuruluş gayesi ve faaliyetleri bakımından kendinden önceki arşivlerden ayrı bir konuma sahiptir. Türkiye’deki şer’iyye sicilleriyle ilgili tek arşiv olması hasebiyle de İstanbul’un en önemli tarihî arşivlerinden sayılmaktadır.

Şer’iyye Sicilleri Arşivi, günümüzde İstanbul’un en eski semtlerinden Süleymaniye’de, Şeyhülislâmların görevlerini yerine getirdikleri tarihî Meşihat binasında faaliyet gösteren İstanbul Müftülüğü bünyesinde; cümle kapısının girişinde, sağ taraftaki tek kat üzerine yapılmış müstakil, kârgir bir binada hizmet vermektedir.

Altı mahzen olan binanın içine girildiğinde merdivenin solunda bir, sağında da koridora açılan iki salon kapısı mevcuttur. Birinci salonda 5, ikincisinde 10, üçüncüsünde 12 dolap bulunmaktadır. İçlerinde, İstanbul Şer’iyye Mahkemeleri’nin verdiği hükümler bulunan Şer’iyye Sicil Defterleri’nin muhafaza edildiği bu 1.42 cm. enindeki, 3.58 cm. boyundaki ve 71 cm. derinliğindeki, onar gözlü raflar hâlinde, sürme ray üzerinde hareketli, haşarata karşı içi telli, çifte kapaklı ve birbirine geçmeli, ceviz ağacından sabit ve orijinal dolaplar, bizzat Sultan Abdülhamit Han tarafından Yıldız Sarayı’nın marangozhanesinde yapılmıştır.1 Her birinin üstünde beyaz zemin üzerine yazılı II. Abdülhamid Han’ın tuğrası yer almaktadır.

-------------------------------------------------------------------

1Sultan II. Abdülhamid, Şer‘iyye Sicilleri Arşivi’nin inşasıyla yakından ilgilenmiştir. Yapım ve demirbaş masrafları Hazine-i Hassa’dan karşılanmış, sicillerin yerleştirildiği bu dolaplar da muhtemelen Yıldız Sarayı marangozhanesinde imal ettirilmiştir.

Dilek Web Hosting Dilek Web Hosting